Kielecki Międzynarodowy Festiwal Teatralny

Kielecki Międzynarodowy Festiwal Teatralny

Ideą festiwalu jest tworzenie przestrzeni wielokulturowego dialogu poprzez prezentację  różnorodnych odmian współczesnego teatru i dramaturgii krajów europejskich. Festiwal, w zamierzeniu, jest platformą spotkań profesjonalistów i miłośników teatru, a przyświeca mu misja szeroko rozumianej integracji kultury europejskiej i środowiska teatralnego. Przede wszystkim jednak stwarza widzom miasta i regionu sposobność poznania istotnych spektakli.

3. Kielecki Międzynarodowy Festiwal Teatralny

Logo 3 festiwalu teatralnego

 więcej →

2. Kielecki Międzynarodowy Festiwal Teatralny

 więcej →

Ten festiwal nie ma jednego tematu. Zamiast go wymyślać i szukać zgodnych z nim spektakli, poszliśmy inną drogą – wybraliśmy przedstawienia, które nam się podobają i które wydają się nam ważne. Mamy nadzieję, że podzielicie Państwo nasz gust.

Tytuły zaprezentowane na 2. Kieleckim Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym są różne, tak jak różnorodne były ostatnie teatralne sezony. Mimo to uważny widz dostrzeże, że mają swoje miejsca wspólne. Podpowiadamy dwa najprostsze tropy. Odys z „Iliady” błąka się, by wreszcie wrócić do domu. Bohaterka „Zapisków z wygnania” błąka się, gdyż została brutalnie wyrzucona z miejsca, gdzie się urodziła i wzrastała. Z kolei bohaterki „Być jak Beata” oraz „Bądź taka, nie bądź taka” łączy fakt, że są kultowymi wokalistkami, których szczyt kariery przypadł na lata 80.

Na jedno z tych przedstawień chcielibyśmy zwrócić Państwa szczególną uwagę. Kiedy na jednym z festiwali po raz pierwszy zobaczyliśmy „Iliadę”, koprodukcję trzech słoweńskich teatrów, porwała nas muzyczna aura tego przedstawienia. Po spektaklu do owacji na stojąco równocześnie podnieśli się krytycy, reżyserzy i widzowie – grupy o zazwyczaj odmiennych poglądach na teatralną estetykę. Ten rzadki widok utwierdził nas w przekonaniu, że warto polskim widzom pokazać „Iliadę” raz jeszcze. Deszcz nagród i lista scen, na których spektakl ten pokazywano, jest niezwykle imponująca a jego reżyser, Jernej Lorenci jest dziś jednym z najważniejszych twórców europejskiego teatru. Warto dodać, że w jego przedstawieniu historia zawarta w dziele Homera nabiera zaskakująco współczesnego wymiaru.

Historia, tyle że znacznie nam bliższa, jest również tematem uhonorowanego wieloma nagrodami monodramu Krystyny Jandy. Bolesna opowieść wypędzonej Żydówki musi zabrzmieć w Kielcach szczególnie boleśnie.

Na koniec celowo zostawiamy spektakl tańca współczesnego, który do Kielc przyjedzie z Hiszpanii. Od lat taniec pojawia się w repertuarach festiwali teatralnych, wzbogacając ich ofertę i oswajając widza z nowymi środkami wyrazu. Mamy nadzieję, że tak stanie się i tym razem.

Dofinansowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Urząd Marszałkowski

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

1. Kielecki Międzynarodowy Festiwal Teatralny

więcej →

Głównym tematem Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego w Kielcach będzie młody człowiek w obliczu ważnego wyboru życiowego. Wchodzenie w dorosłość rzadko odbywa się „bezkarnie”. Wkraczający w zawód aktorzy „Český’ego díplomu” mierzą się z ustrojem totalitarnym i Czechosłowacją lat 60. Warszawskie „roz/CZAROWANIE” przywołuje świat dziecięcych marzeń i baśni i konfrontuje to z doświadczeniem dorosłości. W węgierskim przedstawieniu młodzież z rosyjskiej szkoły w Biesłanie jest świadkiem napadu terrorystycznego. Robiąca międzynarodową karierę sztuka „Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku” Doroty Masłowskiej mówi o biedzie i wykluczeniu, jakiego doznają udający dla zabawy biedaków Dżina i Parcha. Wygłup wymyka się spod kontroli i przestaje być czczą zabawą.

Zupełnie inny będzie spektakl z warszawskiego Och-Teatru Krystyny Jandy. „Prapremiera dreszczowca” to doskonała farsa o tworzeniu przedstawienia teatralnego w wykonaniu amatorów. Grają ich oczywiście zawodowi aktorzy!

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dofinansowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Urząd Marszałkowski

Kielce International Theatre Festival

The idea of ​​the festival is to create a space of multicultural dialogue through the presentation of varieties of contemporary theatre and dramaturgy of European countries. The festival is intended to be a platform for meetings of professionals and theatre lovers, and is guided by the mission of broadly defined integration of European culture and the theatre community. But most importantly, it gives viewers of the city and region the opportunity to learn about important performances.

2. Kielce International Theatre Festival

  more→

This festival has no main theme. Instead of inventing it and looking for spectacles compatible with it, we went another way – we chose performances that we like and which seem important to us. We hope you will share our taste.

The spectacles which will be presented at the 2nd Kielce International Theatre Festival are as various, as the last theatrical seasons were. Nevertheless, an attentive viewer will notice that they have some features in common. We gives you two simplest hints. The Odysseus from „Iliad” wanders to finally return home. The heroine of „Zapiski z wygnania” wanders because she was brutally driven from the place where she was born and grew up. In turn, the main characters of  „Być jak Beata” and „Bądź taka, nie bądź taka” are linked by the fact that they both are iconic vocalists, whose careers peaked in the ‘80s.

We would like to draw your attention to one of these performances. When we first saw „Iliada” – a co-production of three Slovenian theatres, at one of the festivals, we were captivated by the musical aura of this performance. The spectacle got a standing ovation from critics, directors and viewers – groups which view of the theatrical aesthetics is usually different. This rare sight confirmed our belief that Polish viewers should see „Iliad” once again. The rain of awards and the list of stages on which this performance was shown is extremely impressive and its director, Jernej Lorenci, is one of the most important creators of European theatre now. It is worth to mention that the story contained in Homer’s epic takes on a surprisingly modern dimension in his performance.

History, but much closer to us, is also the subject of the award-winning monodrama by Krystyna Janda. The painful story of an expelled Jew must be particularly distressing in Kielce.

We intentionally save a contemporary dance performance that will come to Kielce from Spain for last. Dance has appeared in the repertoires of theatre festivals for years, enriching its offer and making the viewers familiar with new forms of expression. We hope that it will happen this time.

Marcin Zawada, festival selector

 

Co-financed by the Marshal’s Office of the Świętokrzyskie Voivodeship.

Urząd Marszałkowski

Co-financed by the Ministry of Culture and National Heritage.

1. Kielce International Theatre Festival

more →

The main theme of the 1. Kielce International Theatre Festival will be a young man in the face of an important life choice. Entering adulthood is rarely done with impunity.

Novice actors of  “Český díplom” have to contend with the totalitarian regime and Czechoslovakia’s system of the ‘60s. Spectacle „roz / CZAROWANIE” from Warsaw evokes the world of childhood dreams and fairy tales and confronts it with the experience of adulthood. In a Hungarian performance, young people from a Russian school in Beslan are witnessing a terrorist attack. Dorota Masłowska’s play „Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku”, which makes an international career, talks about the poverty and exclusion being experienced by Dżina and Parcha, pretending to be a poor. Foolishness gets out of control and ceases to be fun.

The performance from Krystyna Janda’s Och-Teatr in Warsaw will be completely different. „Prapremiera dreszczowca” is an excellent farce about creating a theatre performance by amateurs. Of course, professional actors play them!

Co-financed by the Ministry of Culture and National Heritage.

Co-financed by the Marshal’s Office of the Świętokrzyskie Voivodeship.

Urząd Marszałkowski