Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

I. Ochrona danych osobowych osób korzystających z systemu sprzedaży i rezerwacji biletów online

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr im. S. Żeromskiego z siedzibą w Kielcach (25-507) ul. Sienkiewicza 32
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu identyfikacji osoby zakupującej/rezerwującej bilety w trybie online i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz wymagane przy zakupie/rezerwacji biletów w trybie online.

II. Polityka plików cookies

Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika (np. preferowany język komunikatów) oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików „cookies” używamy?

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 

 

Ochrona danych osobowych

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

 

Co oznacza skrót RODO

Odnosi się on do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Od kiedy RODO będzie stosowane

Od 25 maja 2018 r.

Jaki jest cel wprowadzenia RODO

RODO stawia sobie dwa główne cele:

realizację podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych osób fizycznych,

uregulowanie zasad i umożliwienie swobodnego przepływu danych osobowych w UE w taki sposób, by ochrona praw jednostki nie stała temu na przeszkodzie.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe jest Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach ul.  Sienkiewicza 32 25 – 507 Kielce Regon  000279404

Inspektor Ochrony Danych w Teatrze im. S. Żeromskiego w Kielcach i jak się z nim kontaktować

Administrator Danych Osobowych powołuje Inspektora Ochrony Danych w celu nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach Przepisy art. 37, 38 i 39  RODO określają zasady powołania IOD, jego status oraz zadania i obowiązki.

Jest to osoba, z którą możesz się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych.

Oto jego dane kontaktowe:

adres e-mail: iod@teatrzeromskiego.pl

adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
ul.  Sienkiewicza 32 25 – 507 Kielce

Zadania Inspektora Ochrony Danych w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

informowanie administratora danych osobowych oraz osób przetwarzających dane osobowe w Teatrze im. Stefana Żeromskiego o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii lub prawa polskiego o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
systematyczne szkolenie pracowników z zakresu ochrony danych osobowych;
doradzanie pracownikom w sprawach związanych z ochroną danych osobowych między innymi poprzez wsparcie w opracowywaniu umów powierzenia, zgód na przetwarzanie danych, klauzuli informacyjnej i in.;
monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub prawa polskiego o ochronie danych oraz polityk w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
udzielanie na żądanie administratora danych zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania;
współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

Podstawy przetwarzania danych osobowych przewidziane są w art. 6 RODO. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Zgoda jako jedna z podstaw przetwarzania danych osobowych

Zgoda osoby, której dane są przetwarzane w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, jest jedną z podstaw przetwarzania danych osobowych.

Wybrane podstawy przetwarzania danych osobowych w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach:

Zgoda osoby, której dane dotyczą, ma zastosowanie np. w przypadkach: kandydatów do pracy (zgoda na udział w procesie rekrutacji), zgody uczestników konferencji, seminariów, badań naukowych, uczestników projektów, zgody opiekunów osób nieletnich, zgody na udostępnienie wizerunku.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych z dnia 29 października 2008 r (Dz. U. Nr 205, poz. 1283) par. 14, pkt 2, ppt 2.
Kodeks pracy – na podstawie Kodeksu pracy przetwarzamy w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach dane pracowników.

W jakich celach przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, aby dopełnić obowiązków, które wynikają z przepisów prawa. Cele te wynikają z działalności statutowej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Panią/Panem, a także po jej zakończeniu w celach:

wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
statystycznych i archiwizacyjnych.
W przypadku organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Pani/Pan może wziąć udział – będziemy przetwarzać Pani/Pana dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Jakie są Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Ma Pani/Pan prawo:

uzyskać dostęp do swoich danych,
zażądać sprostowania i usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
wnieść skargę do organu nadzorczego.
Wnioski w sprawie realizacji Pani/Pana praw dotyczących danych osobowych można składać:

osobiście w siedzibie Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach elektronicznie na adres e-mail iod@treatrzeromskiego.pl
listownie na adres siedziby Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
We wniosku proszę napisać, czego Pani/Pan od nas żąda (np. „Żądam dostępu do …”) oraz proszę podać dane, na podstawie których będziemy mogli Panią/Pana zidentyfikować (imię, nazwisko i PESEL).

Komu udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, jako Administrator Pani/Pana danych nie udostępnia ich innym podmiotom i nie przekazuje ich do państw trzecich ani do żadnych organizacji międzynarodowych.

Gdzie można wnieść skargę, jeśli Pani/Pan uzna, że Pani/Pana prawa zostały naruszone

Skargi można wnosić do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), który zastąpił Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).